مسلمانان ,اسلام ,غربي ,عليه ,اروپايي ,داشته ,براي دموكراسي ,مسلمانان غربي ,عليه مسلمانان

 

 نوشته: خانم ايوا ويرگالين Eva Vergaelen

ترجمه: احمد فريد فرزاد هروي

منبع: www.islamonline.net
اشاره: شايد اكثريت مسلمانان در كشورهاي غير اروپايي از آنچه در كشور هاي اروپايي بر عليه مسلمانان اعمال مي شود، برداشت نادرست ضعيف شدن مسلمين را داشته باشند. اما حقيقت اينست كه اين جريانات و فشار هاي تبعيض آميز بر عليه مسلمانان غربي گويايي يك حقيقت مسلم و آشكارا از تولد ميمون يك تمدن پوياي معنوي در تمدن فرسوده مادي غرب است.

اگر جريانات توهين به پيامبر اسلام(ص)، هتك حرمت به قرآن، ساخت فيلم هاي خصمانه عليه اسلام و..... را دنبال كرده باشيم و تحليل درستي از شرايط بحراني كشورهاي غربي داشته باشيم آشكارا از تحركات احساساتي و افراطي اخير در دنمارك و هالند و ساير بلاد غربي و موضع گيري هاي خصمانه سران غربي و احزاب اروپايي برداشت ميشود كه امروزه ديگر اجتماع مسلمانان در غرب آن اقليت دست و پا افتادة ديروزي نيست كه زنده گي عادي داشته باشد و كسي حضور آنها را حس نكرده و كاري به كاري شان نداشته باشد. بلكه اين تندروي ها و اعمال فشار ها در مقابل اقليت روبه رشد و پويندة مسلمانان غربي به وضاحت نشان ميدهد كه مسلمانان اكنون در غرب به يك قوت بالقوه تبديل شده اند و گروه هاي غربي قدرت اسلام را حس مي كنند و از آن مي ترسند كه روزي با قدرت گرفتن مسلمانان در عرصة سياسي و اجتماعي پايه هاي ضعيف حكمروايي آنها متزلزل شود. از اينجاست كه با تلاش مذبوحانه مي كوشند تا چهرة مسلمين را وارونه جلوه دهند تا از يك سو جلو موج توفندة اسلام گرايي را بگيرند و از سويي ديگر با خطر قلمداد نمودن اسلام براي دموكراسي در غرب، براي خود در پارلمان و مقام هاي دولتي كرسي دست و پا كنند.

منبع اصلی مطلب : اندیشه ی سبز
برچسب ها : مسلمانان ,اسلام ,غربي ,عليه ,اروپايي ,داشته ,براي دموكراسي ,مسلمانان غربي ,عليه مسلمانان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : آيا اسلام چالشي براي دموكراسي در غرب است؟